ÖN YETERLİK İLANI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik 1Kalem Mal Alımı ( İnme Tanılı Hastaların Direk Anjiyo Salonunda Teşhisi ve Tedavisi ve Bu İş Akışının İnmeli Hasta Sonuçları Üzerindeki Etkisinin Değerlendirmesi projesi), 2003/6554 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararname eki 19. maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası:

2023/1023410

1-İdarenin

 

a) Adresi:

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik Satın Alma Birimi Kampus 21280 SUR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası:

0412 248 80 01

c) Elektronik posta adresi:

hsalma@dicle.edu.tr

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):

http://bap.dicle.edu.tr/

(Mehmet BADEM  Telefon: 0412 248 80 01 Dahili:4478)

2-Ön yeterlik konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı:

İnme Tanılı Hastaların Direk Anjiyo Salonunda Teşhisi ve Tedavisi ve Bu İş Akışının İnmeli Hasta Sonuçları Üzerindeki Etkisinin Değerlendirmesi

b) Teslim yeri:

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik Satın Alma Birimi

c) Teslim tarihi:

Sözleşmenin imzalanmasından sonra 180 gün içinde

3-Ön yeterlik değerlendirmesinin

 

a) Yapılacağı yer:

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik Konferans

Salonu Kampus SUR/DİYARBAKIR

b) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağıadres:

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik Satın Alma Birimi SUR/DİYARBAKIR

c) Tarihi ve saati:

31.10.2023 / 11.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

4.1.1. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

            1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

           2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının  bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.3. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4. Adayın ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

4.1.5. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.1.6. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

Adayın alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede aday aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumlarına uygun olan belge veya belgeleri sunabilirler:

  1. a) Aday imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  2. b) Aday yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  3. c) Aday Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

 İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

Adayın imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a)İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi.

b)İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu.

c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi.

5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi:

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde (http://bap.dicle.edu.tr/) görülebilir.

7-Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar "Dicle Üniversitesi Yerleşkesi, Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik Satın Alma Birimi  SUR/DİYARBAKIR" adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__