TÜBİTAK Mali Süreçleri

TÜBİTAK MALİ SÜREÇLERİ

* TÜBİTAK Projeleri için BAP Biriminin sorumluluğu, birimine gelen harcama evraklarının ön incelemesini yaparak muhasebe birimine sevk edilmesini sağlamaktır. Proje için gerekli olan diğer işlemlerin, ilgili proje yürütücüsü tarafından TÜBİTAK Proje Takip Sistemi sayfasından ve projeden sorumlu TÜBİTAK uzmanı ile koordineli olarak takip etmesi kendi sorumluluğundadır.  Proje sözleşmesinde belirtildiği üzere proje yürütücüsü projenin idari, mali ve hukuki sorumlusudur.

* Projesi kabul edilen ve sözleşmeleri imzalanan projeler için TÜBİTAK tarafından ödenek aktarımı yapılabilmesi için, öncelikle proje için banka hesabının (IBAN) açılması gerekmekte ve proje yürütücülerinin aşağıdaki belgeleri (tatbiki imzaları tamamlanıp ekleri ile birlikte) EBYS üzerinden Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına üst yazı ile göndermeleri gerekmektedir. 

*Proje yürütücüsü tarafından gönderilen yazılara (Proje Kabul Yazısı, Proje Sözleşmesi ve Banka Hesabının Açılması Talebi) istinaden, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından açılan ve gönderilen projeye ait banka hesap numarası (IBAN), TÜBİTAK TTS programına kaydedilme ve ödenekler TÜBİTAK tarafından proje için belirtilen IBAN hesabına yatmaktadır.

*Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama Yetkilisi tarafından belirlenen gerçekleştirme görevlisi, öncelikle projedeki araştırmacılardan (Dicle Üniversitesi mensubu olmak şartıyla-öğrenci hariç) birisi olmalı, projede araştırmacı yoksa bölüm veya fakülteden birisi gerçekleştirme görevlisi olarak proje yürütücüsü tarafından görevlendirilecektir.

---BURSİYER İŞ VE İŞLEMLERİ;

SGK Giriş İşlemi; Sigorta girişi için gereken belgeleri

TÜBİTAK tarafından yürütücüye projede bursiyer görevlendirilmesi ile ilgili resmi bilgilendirme yapılır yapılmaz. Bursiyer ödemelerinin yapılabilmesi için Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından desteklenen (TUBİTAK, SANTEZ) projelerinde çalışmayan bursiyerlerin ait olduğu projede bursiyerliğinin başladığı tarihte SGK girişinin yapılması gerekmekte olup proje başlama tarihinden en geç 5 (beş) iş günü öncesinde;

 1. Bursiyer Bilgi Formu (TÜBİTAK projelerinde görev alan bursiyerler için lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olmalarına göre ayrı ayrı düzenlenmiş Bursiyer Bilgi Formu,
 2. 2244 Bursiyerleri için ayrıca BİDEB 2244 Bursiyer Bilgi Formu ve Taahhütname
 3. Güncel Müstehaklık Belgesi (E-Devlet sisteminden barkodlu olarak)
 4. Kimlik Fotokopisi
 5. TÜBİTAK'tan Proje Yürütücüsüne gelen Bursiyer Bilgi Yazısı ( Bursiyer Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi )
 6. Güncel Öğrenci Belgesi
 7. SGK-Giriş Dilekçesi

* Çalışan bursiyerin TÜBİTAK Onay Yazısı-SGK giriş tarihi itibari ile burs hesaplaması yapılır.

* Burs ödemesi "Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar" kaleminden yapılacaktır.

 SGK Çıkış İşlemi;

 Projenin dondurulması, sonlanması veya bursiyerin çeşitli nedenlerle projeden ayrılması gibi değişikliklerde; TÜBİTAK projeleri için bursiyerin işten ayrıldığı tarihten itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde üniversitenin SGK'ya bildirimde bulunması ve TÜBİTAK'a bilgi vermek zorunludur. Bildirimde bulunulmaması durumunda işverene cezai müeyyide uygulanmaktadır. Bu nedenle, projenin dondurulması, sonlanması, bursiyerin projeden ayrılması ve benzeri durumlar söz konusu olduğunda durumu bildiren dilekçenin en geç 5 (beş) gün içerisinde Proje Yürütücüsü tarafından TÜBİTAK'a iletilmesi gerekmektedir. Bu durum, Kurum payından gereksiz yere sosyal güvenlik/genel sağlık sigortası primi ödenmemesi açısından önem arz etmektedir.

İlgili dilekçenin süresi içinde teslim edilmemesinden kaynaklanacak tüm sorumluluklar "cezai müeyyide" yürütücüye aittir.

SGK çıkış İşlemi için  proje yürütücüsü tarafından bursiyerlik süresi bitmeden en az bir hafta önceden verilmesi gerekmektedir.

 1. SGK - Çıkış Dilekçesi
 2. TÜBİTAK Projesinde görevli bursiyerin işten ayrıldığı tarihten SGK çıkış bildirgesi ve Dilekçesi ile birlikte TÜBİTAK iletilmesi gereklidir.

TÜBİTAK PROJE BURS TUTARLARININ GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

TÜBİTAK destekli projelerde bursiyerlerin burs tutarlarında güncelleme yapılmıştır. Yeni burs tutarları 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.

ARDEB, TEYDEB ve BİDEB bünyesinde yürütülmekte olan projelerde çalışmayan/tam burs alan (Üst limitten burs almakta olan) doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacıların isteğe bağlı sigorta yaptırmaları durumunda bahsi geçen kişilere güncel aylık asgari prim tutarının %50'si oranında (güncel rakam 3.200 TL) ek burs ödenecektir.

Yukarıda belirtilen ek burstan dolayı oluşacak ilave maliyet yürürlükteki projelere ek ödenek olarak tanımlanacaktır.

ARDEB, TEYDEB ve BİDEB tarafından desteklenmekte olan programlara ilişkin burs ödeme tutarları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

 

ARDEB ve TEYDEB BURS LİMİTLERİ 2024

Çalışmayanlar / Tam burs alanlar:

Ön Lisans/Lisans Öğrencisi

4.000.-TL/ay

Yüksek Lisans Öğrencisi

13.500.-TL/ay

Doktora Öğrencisi

20.000.-TL/ay

Doktora Öğrencisi (İsteğe Bağlı Sigorta Yaptıran)

23.200.-TL/ay

Doktora Sonrası Araştırmacı

27.000.TL/ay

Doktora Sonrası Araştırmacı (İsteğe Bağlı Sigorta Yaptıran)

30.200.TL/ay

Çalışanlar

Yüksek Lisans Öğrencisi

4.000.-TL/ay

Doktora Öğrencisi

5.500.-TL/ay

 

 BURSİYER ÖDEMESİ; Burs ödeme belgesi oluşturmak için eklenmesi zorunlu belgeler

Proje Yürütücüsü ve/veya Öğrenci tarafından düzenlenecek belgeler:

 1. Bursiyer Bilgi Formu
 2. Kimlik Fotokopisi,
 3. Güncel Tarihli Öğrenci Belgesi (e-devlet sistemi üzerinden alınabilir),
 4. Güncel Tarihli Müstehaklık Belgesi (e-devlet sistemi üzerinden alınabilir), Çalışan bursiyerden istenmemektedir. Öğrencinin, e-Devlet sayfasından ilgili ay için alacağı Müstehaklık belgesini (SGK işlemlerini yürütecek ilgili birime verilmek üzere) eklemelidir.
 5. TÜBİTAK Bursiyer Onay Yazısı (İlk burs ödemesi alırken getirilmesi gerekmektedir.)

 BAP birimi takibi yapılacak belgeleri:

 1. Yürütücüsü/Öğrencisi tarafından düzenlenen Bursiyer belgeleri takibi
 2. TTS Fişi ( Yeni Fiş Oluşturulurken Gelen Fiş Ekranda Açıklama Kısmına ' ..............Tc Nolu.................İsimli Bursiyer Öğrencisine ait ..................Tarihli Burs Ödeme İşi' yazılmalıdır. Fiş İçeriğine ' 830.05.4.1.01 Hesap Kodlu Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar BORÇ TARAFI 102 Hesap Kodlu Bankalar ALACAK TARAFI OLACAKTIR.
 3. MYS Fişi

---PROJE TEŞVİK İKRAMİYESİ -PTİ ÖDEMESİ;

Ödül ve ikramiye ödemesi için muhasebe işlem fişine TÜBİTAK tarafından Proje yürütücüsüne gönderilen rapor kabul yazısı ve ekinde yer alan ödemeler tablosu belgeleri her kişi için ayrı ayrı düzenlenir.

Gelir vergisi kanununun 103.maddesi ve 284 seri numaralı Gelir vergisi genel tebliğine göre 2024 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde aşağıdaki oranlar dikkate alınır:

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2024 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 

 2024 Takvim Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

110.000 TL'ye kadar

15%

230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası

20%

580.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL (ücret gelirlerinde 870.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL), fazlası

27%

3.000.000 TL'nin 580.000 TL'si için 135.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL'nin 870.000 TL'si için 213.300 TL), fazlası

35%

3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 982.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 958.800 TL), fazlası

40%

 Proje Yürütücüsü ve/veya Araştırmacısı tarafından düzenlenecek PTİ belgeler:

 1. TÜBİTAK tarafından Proje Yürütücüsüne gönderilen Gelişme/Sonuç Raporu Kabul Yazısı ve ekinde yer alan Ödemeler tablosu belgeleri her kişi için ayrı ayrı düzenlenir.
 2. PTİ Dilekçesi yürütücüsü imzasıyla her kişi için ayrı ayrı düzenlenir.
 3. PTİ ödemeler tablosunda bulunan kişileri en son aldığı maaş bordrosu (e-devlet üzerinden alınmış olmalı veya onaylı bordrosu)
 4. PTİ çeşitli ödemeler bordrosu

BAP birimi takibi yapılacak belgeleri:

 1. Yürütücüsü/Araştırmacısı tarafından düzenlenen PTİ belgeleri takibi
 2. TTS Fişi
 3. MYS Fişi

---KURUM HİSSE ÖDEMESİ:

*Kurum Hissesi ve Proje Sonu İşlemleri Madde 14- Kurumun bilimsel araştırmalarında kullanılmak üzere proje bütçesinde yer alan kurum hissesi, projenin gelişme raporları kabul edildikçe, raporun kapsadığı dönem içindeki proje teşvik ikramiyesi dışında kalan proje bütçesinin en fazla %50'si oranında ödenir. Kurum hissesi, projenin fiilen yürütüldüğü kurum yetkilisinin talebi ile Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere, bu Esas ve Usuller çerçevesinde harcanır. Kurum hissesi harcamalarında, harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi, kurum yetkilisi tarafından belirlenir. Harcamaların Ar-Ge kapsamında olması yönündeki sorumluluk kuruma aittir. Aynı kurumda yürütülen projelere ait kurum hisselerinin topluca kullanılabilmesi mümkündür.

*Kurum Hissesi nasıl hesaplanır, nasıl ödenir, mahiyeti nedir ve nasıl harcanır?

Kurum Hissesi, projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun imkânlarından faydalanılması karşılığında, TÜBİTAK tarafından gerekli görüldüğünde, sağlanan ödenektir. Bu ödenek desteklenen projenin PTİ hariç toplam büçesinin % 5 oranında hesaplanarak proje bütçesine ilave edilir. Öngörülen toplam kurum hissesi, proje kapsamında verilecek gelişme raporu sayısına bölünmesi suretiyle bulunan miktar, gelişme raporlarının kabulünü takiben ödenir.

Kurum hissesi bilim ve toplum faaliyetleri ve/veya bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere, projenin fiilen yürütüldüğü birim yetkilisinin (Bölüm, Anabilim Dalı, Merkez ve Enstitü Başkanı, Müdür vb.) talebi ve Proje Yürütücüsünün uygun görüşü ile projenin tabi olduğu esaslar ve yönetmelikler çerçevesinde harcanır. Harcamaların mahiyetinin bilim ve toplum faaliyetleri ve/veya bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere yapılmış olması hususundaki sorumluluk projenin yürütüldüğü kuruma aittir. Kurum hissesi, sözleşmede belirtilen proje bitiş tarihinden sonra harcanamaz. Proje yürütücüsünün kurum değiştirmesi halinde; proje için belirlenen kurum hissesi, projenin yürütüldüğü döneme bağlı olarak ilgili kuruma ödenir. Proje kapsamında daha önce alınan teçhizat ve niteliğine bağlı olarak kalan sarf malzemeleri, proje sonuçlandığında iade edilmek üzere, projenin yürütüleceği yeni kuruma proje yürütücüsü tarafından zimmetli olarak götürülebilir.

Kurum Hissesi kaleminden yapılacak harcanmaları için gerekli bilgileri;

*Kurum hissesi projenin fiilen yürütüldüğü birim yetkilisinin (Bölüm, Anabilim Dalı, Merkez ve Enstitü Başkanı, Müdür vb.) talebi ve Proje Yürütücüsünün uygun görüşü ile projenin tabi olduğu esaslar ve yönetmelikler çerçevesinde harcanır.

*Kurum hissesi harcamalarında (bölüm payı / dekanlık payı / rektörlük payı) harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi, kurum yetkilisi tarafından belirlenir.

*Harcama yapılabilmesi için, projenin fiilen yürütüldüğü birim yetkilisinin (Bölüm, Anabilim Dalı, Merkez ve Enstitü Başkanı, Müdür vb.) talebi, proje yürütücüsünün "yapılacak harcamaların Ar-Ge niteliğinde olduğuna dair" onay yazısı ile birlikte BAP Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

*Satın talebi MYS ve TÜBİTAK TTS sistemine işlenir ve sistemden alınan belgeler harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi tarafından imzalanmak üzere proje yürütücüsüne gönderilir.

*Proje yürütücüsü tarafından yapılan satın alma işlemi sonrasında alım yapılan malzemeye ait fatura arkası "Piyasa fiyat araştırması yapılmıştır ve belirtilen taşınır mallar muayene ve kabulü yapılarak tam ve kusursuz olarak teslim alınmıştır." şerhi düşülerek Proje Yürütücüsü ve Gerçekleştirme Görevlisi tarafından imzalanır.

​​*Bölüm ve Dekanlık Payı mal ve malzeme alımları için muayene ve kabul işlemleri yapıldıktan sonra, proje yürütücüsünün bağlı olduğu fakültenin/BAP biriminin Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından Taşınır İşlem Fişi düzenlenir.

​*İlgili birim tarafından düzenlenen ödeme evrakları ile birlikte BAP Birimi tarafından düzenlenen ödeme emri ilgili harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi tarafından imzalanarak BAP Birimine teslim edilir.

* TÜBİTAK harcamalarında ödeme Kurum Hissesinden yapılacaksa;

* Dekanlık, Müdürlük, Bölüm  payından  harcama yapılabilmesi için, yürütücünün yapılacak harcamaların detaylı bir şekilde dilekçesinde yer vererek Birimine başvurması gerekmektedir.

* Başvuru dilekçesinden itibaren süreç Bap Koordinasyon Birimi tarafından yürütülecektir.

Proje Yürütücüsü ve/veya Araştırmacısı tarafından düzenlenecek belgeler:

 1. Kurum Hissesi için Talep Dilekçesi ve Onay/Kabul Yazısı
 2. Mahsup-Kesin Hesap Formu (Hangi Kalemden Ödeneceğini Gösteren Bütçe Kodu ve Kalemi gerekmektedir.

BAP birimi takibi yapılacak belgeleri:

 Yürütücüsü/Araştırmacısı tarafından düzenlenen Kurum Hissesi için belgeleri takibi

 1. TTS Fişi
 2. MYS Fişi

---DOĞRUDAN TEMİN (SATINALMA) ÖDEMESİ;

Proje Yürütücüsü ve/veya Araştırmacısı tarafından düzenlenecek belgeler:

 1. Mahsup/Kesin Hesap Formu (Hangi Kalemden Ödeneceğini Gösteren Bütçe Kodu ve Kalemi)
 2. Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı
 3. Muayene Raporu ve Kabul Komisyonu Tutanağı (Ürünler Uygun)
 4. Harcanan tutarlara İlişkin Kanıtlayıcı Belgeler (Fatura Makbuz vb.)
 5. Makine/Cihaz Teçhizat alımı varsa bağlı olunan fakülteden/görev yaptığınız birimden/BAP'dan alınacak olan "Taşınır İşlem Fişi"
 6. Tüketim Malzemeleri alımı ise Muayene Kabul Raporu
 7. Firmaya ait ödeme süresinde gözetilecek şekilde güncel tarihli Vergi Borcu Yoktur Yazısı (fatura tutarı 5.000,00 TL'yi geçen ödemelerde alınacaktır.)
 8. Hizrnet alımı yapıldıysa ve bu tutar 5.000,00 TL'yi aşarsa KDV tevkifatı yapılmalıdır.
 9. Firma yasaklı belgesi (EKAP Üzerinden Sorgulanabilir.)

BAP birimi takibi yapılacak belgeleri:

 1. Yürütücüsü tarafından düzenlenen Doğrudan Temin belgeleri takibi
 2. TTS Fişi
 3. MYS Fişi

Muhasebe İşlem Fişine-MYS eklenecek belgeler:

 1. Mahsup/Kesin Hesap Formu (Hangi Kalemden Ödeneceğini Gösteren Bütçe Kodu ve Kalemi)
 2. Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı
 3. Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı (Ürünler Uygun)
 4. Harcanan tutarlara İlişkin Kanıtlayıcı Belgeler (Fatura Makbuz vb.)
 5. Makine/Cihaz Teçhizat alımı varsa bağlı olunan fakülteden/görev yaptığınız birimden/BAP'dan alınacak olan "Taşınır İşlem Fişi"
 6. Tüketim Malzemeleri alımı ise Muayene Kabul Raporu
 7. Firmaya ait ödeme süresinde gözetilecek şekilde güncel tarihli Vergi Borcu Yoktur Yazısı (fatura tutarı 5.000,00 TL'yi geçen ödemelerde alınacaktır.)
 8. Hizrnet alımı yapıldıysa ve bu tutar 5.000,00 TL'yi aşarsa KDV tevkifatı yapılmalıdır.
 9. Firma yasaklı belgesi (EKAP Üzerinden Sorgulanabilir.)

* Satın talebi TÜBİTAK TTS ve MYS sistemine işlenir ve sistemden alınan belgeler harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi tarafından imzalanmak üzere proje yürütücüsüne verilir. 

* Proje yürütücüsü tarafından yapılan satın alma işlemi sonrasında alım yapılan malzemeye ait fatura arkası "Piyasa fiyat araştırması yapılmıştır ve belirtilen taşınır mallar muayene ve kabulü yapılarak tam ve kusursuz olarak teslim alınmıştır." şerhi düşülerek Proje Yürütücüsü ve Gerçekleştirme Görevlisi tarafından imzalanır.

​​* Bölüm ve Dekanlık Payı mal ve malzeme alımları için muayene ve kabul işlemleri yapıldıktan sonra, proje yürütücüsünün bağlı olduğu birimin Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. ​

* İlgili birim tarafından düzenlenen ödeme evrakları ile birlikte BAP Birimi tarafından düzenlenen TTS Fişi ve Ödeme Emri Belgesi  ilgili harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi tarafından imzalattırılarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TÜBİTAK işlerinde sorumlusuna teslim edilir.

* Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre faturayı düzenleyen firma/firma sahibine ödeme yapılır. Faturayı düzenleyen firma veya firma sahibi dışında kesinlikle ödeme yapılmaz. (Avans Alımları Hariç)

* Faturanın arkasına hangi kalemden alım yapılacak ise bütçe tertibi ve "Belgelerde yer alan mal ve hizmetler piyasa araştırması yapılarak en uygun şartlarda satın alınmıştır ve belirtilen taşınır mallar muayene ve kabulü yapılarak tam ve kusursuz olarak teslim alınmıştır."  ibaresi yazılacak ve proje yürütücüsü adı soyadı imzası tarih yer alacaktır.(Onay Şerhi)

* TÜBİTAK projelerinde faturalar TÜBİTAK PROJE NUMARASI VE PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ belirtilerek kurum adına düzenlenir.

 "Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ..........Numaralı TÜBİTAK Projesi ve .............Proje Yürütücüsü, 

SÜLEYMAN NAZİF VERGİ DAİRESİ ve 2950325987 VERGİ NUMARALI mutlaka yazılmalıdır.

* Hizmet alımlarında (Tevkifatlı Faturalarda) fatura, kesim tarihinden itibaren 10 gün içinde Proje Yürütücüsüne teslim edilmesi gerekmektedir. Gecikmelerden dolayı "Usulsüzlük- Gecikme Faizi" gibi vergi cezaları uygulanmaktadır. Süresi içinde teslim edilmeyene faturalardan kaynaklanacak idari ve cezai yaptırımlardan proje yürütücüsü sorumludur.

* BAP birimin sorumluluğu harcama evraklarını ön incelemesinin yapılarak ödeme birimine evraklarının sevk edilmesidir. Diğer işlemler ile ilgili proje yürütücüsünün kullandığı TÜBİTAK sayfasından TÜBİTAK uzmanı ile koordineli olarak işlemlerini takip etmesi yürütücüsü sorumluluğundadır.

* Proje sözleşmesinde belirtildiği üzere proje yürütücüsü projenin idari, mali ve hukuki sorumlusudur.

---AVANS İŞLEMLERİ; 

Proje Yürütücüsünün ön ödeme ve harcama üst limitiler;

-Yurtiçi alımlarda.........................: 200.000.- (ikiyüzbin) TL

-Yurtdışı alımlarda......................:  400.000.- (Dörtyüzbin) TL  kadar avans alınabilir.

* Alınan avans alış tarihinden itibaren 2 (iki) ay içinde kapatılmak zorundadır. Süresi içinde kapatılmayan avanslara geciken her ay için % 2 gecikme cezası uygulanır.

* Alınan ön ödemelerin yurt içi alımlarda en geç 2 (iki) ay içinde, yurt dışı alımlarda en geç 6 (altı) ay içinde, seyahatler için ayrıca alınan ön ödemelerin ise seyahat bitiminden (önceden yapılmış bir programa bağlı olarak ve aralarındaki süre 10 (on) günü geçmeyecek periyotlar halinde birden fazla yapılan seyahatler tek bir seyahat olarak kabul edilir.) sonra 30 (otuz) gün içinde kapatılması gerekir.

 Arkeolojik kazı çalışmaları gibi uzun süreli saha çalışmalarında alınan ön ödemeler 6 (altı) ay içinde mahsup edilebilir. Alınan ön ödeme ile gerçekleştirilecek harcamaların sözleşmede belirtilen proje bitiş tarihinden önce yapılması esastır.

Harcanan tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeler (fatura makbuz vb.) "Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ..........Numaralı TÜBİTAK Projesi ve .............Proje Yürütücüsü,

 SÜLEYMAN NAZİF VERGİ DAİRESİ ve 2950518126 VERGİ NUMARALI fatura'da mutlaka yazılmalıdır.

* Mevcut avans kapatılmadan yenisi verilemez.

* Mahsup döneminde verilen harcama belgelerinin de, ön ödemenin yapıldığı tarih ile en geç ait olduğu bütçe yılının son günü arasındaki tarihi taşıması gerekir.

* Süresi içinde mahsup edilmeyen (kapatılmayan) avanslar hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Proje Yürütücüsü ve/veya Araştırmacısı tarafından düzenlenecek belgeler:

a. Avans Talebi için eklenmesi zorunlu belgeler

1. Mal ve /veya Malzeme (SATIN-ALMA) Alımı

a. Avans Dilekçesi

b. Ön Ödeme Formu (Hangi Kalemden Ödeneceğini Gösteren Bütçe Kodu ve Kalemi mutlaka yazılmalıdır.) 

2. Yolluk ve Seyahat Alımı

 a. Avans Dilekçesi

b. Ön Ödeme Talep Formu (Hangi Kalemden Ödeneceğini Gösteren Bütçe Kodu ve Kalemi mutlaka yazılmalıdır.)

c. Yolluk/Seyahat Avanslarında Görevlendirme Yazısı (Yürütücüsü görevli biriminizde alınacak Dekanlık/Müdürlük ve Rektörlük onaylı görev yazısı)

Bap birimi takibi yapılacak belgeleri 

a. Yürütücüsü/Araştırmacısı tarafından düzenlenen Avans Talebi için belgeleri takibi

b. TTS Fişi

c. MYS Fişi

b. Avans Mahsubu (Kapatılması) için eklenmesi zorunlu belgeler

a. Mal ve Malzeme Alım avanslarını mahsubu (SATIN ALMA) Kapatılması için eklenmesi zorunlu belgeler

 1. Mahsup Kesin Hesap Formu
 2. Harcanan tutarlara İlişkin Kanıtlayıcı Belgeler (Fatura Makbuz vb.)
 3. Güncel Tarihli Vergi Borcu Yoktur Yazısı (fatura tutarı 5.000,00 TL ve üzerinde ise)
 4. Mal ve Malzemeleri alımı ise Muayene Kabul Raporu (ilgili birimin mali işler ofisinde düzenlenecek)
 1. Makine-Cihaz Teçhizat alımı varsa bağlı olunan fakülteden/görev yaptığınız birimden/DÜBAP biriminden alınacak olan "Taşınır İşlem Fişi"

b. Yolluk ve Seyahat avanslarının mahsubu ( GÖREVLENDİRME) Kapatılması için eklenmesi zorunlu belgeler

Avans Mahsubu (YURTDIŞI GÖREVLENDRİME) Kapatılması için belgeleri

 1. Mahsup Kesin Hesap Formu
 2. Uçak Bileti (e-fatura veya e-bilet)
 3. Boardin Pass (biniş kartı)
 4. Pasaport Fotokopisi (Kimlik bilgilerinin olduğu öz yüz ve giriş-çıkış mührünün olduğu sayfalar olacak şekilde)
 5. Yolluk Ödemelerinde proje yürütücüsü tarafından görevlendirildiğine dair yazı
 6. Rektörlük Oluru (bölüm üzerinden alınan rektörlük oluru ekleri ile birlikte)
 1. Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin faturalar

Avans Mahsubu (YURTİÇİ GÖREVLENDİRME) Kapatılması için belgeleri

 1. Mahsup Kesin Hesap Formu
 2. Geçici Görev Yolluğu Bildirgesi
 3. Yolluk Ödemelerinde proje yürütücüsü tarafından görevlendirildiğine dair yazı
 4. Fakülte Yönetim Kurulu Kararı- FYK (bölüm üzerinden alınan fakülte yönetim kurulu kararı- FYK ekleri ile birlikte)

Alan-Saha Araştırması (YURTİÇİ) vb. için;

 1. Mahsup Kesin Hesap Formu
 2. Geçici Görev Yolluğu Bildirgesi
 3. Yolluk Ödemelerinde proje yürütücüsü tarafından görevlendirildiğine dair yazı.
 4. Fakülte Yönetim Kurulu Kararı- FYK (bölüm üzerinden alınan fakülte yönetim kurulu kararı- FYK ekleri ile birlikte)
 1. Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin faturalar

Alan-Saha Araştırması (YURTDIŞI) vb. için;

 1. Mahsup Kesin Hesap Formu
 2. Geçici Görev Yolluğu Bildirgesi
 3. Uçak Bileti (e-fatura veya e-bilet)
 4. Boardin Pass (biniş kartı)
 5. Pasaport Fotokopisi (Kimlik bilgilerinin olduğu öz yüz ve giriş-çıkış mührünün olduğu sayfalar olacak şekilde)
 6. Yolluk Ödemelerinde proje yürütücüsü tarafından görevlendirildiğine dair yazı
 7. Rektörlük Oluru (bölüm üzerinden alınan rektörlük oluru ekleri ile birlikte)
 1. Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin faturalar

   

TÜBİTAK ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİNDE UYGULANACAK 2024 YILINDA GÜNDELİK/ KONAKLAMA MİKTARLARI

Proje Ekibi

Gündelik (*)

Konaklama

Proje Yürütücüsü / Yöneticisi

480-TL/gün

Belgelenmesi kaydıyla her gün için en fazla gündeliğin iki katı

Araştırmacılar

Yardımcı Personel / Diğer Personel

480-TL/gün

 

(*)     Gündelik tutarları bir önceki yıl sonu TÜFE ortalama yüzde değişimi oranında artırılır. Hesaplama sonrasında oluşan küsuratlar atılır. Belirlenen gündelikler 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24'üncü maddesinde yer alan istisna tutarı kadar kısmını geçemez.

 

Projenin tabi olduğu yönetmelik veya esaslarda ayrı bir düzenleme yapılmaması halinde 6245 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

 

Seyahatlerde uçak dahil mutad araç giderleri ödenir. Özel oto kullanılması halinde, yol giderinin hesaplanmasında, her 100 km. için 6 litre kurşunsuz benzin ücreti esas alınır.

 

01/01/2024 tarihinden itibaren geçerlidir.

 

(01/01/2023-31/12/2023 tarihleri arasında gündelik 250 TL'dir)

 

 

 • __short_title__ __title__
 • __title__
 • __title__
 • __count__