Önemli Duyuru Detay
DİCLE ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK GERİLİM ŞALT MERKEZİNİN MODERNİZASYONU VE OTOMASYONU MAL ALIMI İHALESİ ÖN YETERLİK İLANI Tüm Önemli Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 08-07-2021 Son Geçerlilik Saati 14:00
Tarih 29-06-2021 Ekleyen BAP Yetkilisi Leyla ARTUK
Duyuru Detayı

ÖN YETERLİK İLANI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (DÜBAP) Koordinatörlüğü tarafından desteklenen “Mikro Şebeke Uygulamalarının Araştırılması Analizi ve Dicle Üniversitesi Akıllı Şebekesi” başlıklı MÜHENDİSLİK.20.009 numaralı proje 2003/6554 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararname eki 19. maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası:

2021/346320

1-İdarenin

 Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

a) Adresi:

Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Öğrenci Yaşam Merkezi Binası 2.Kat  Kampus 21280 - SUR /DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası:

04122411000 

c) Elektronik posta adresi:

 dubap@dicle.edu.tr

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):

http://bap.dicle.edu.tr/

(Bülent BİTEN  Telefon: 0412 241 10 00 Dahili:8444)

2-Ön yeterlik konusu malın

 

a) Niteliği ve Türü:

Yüksek Gerilim Şalt Merkezinin Modernizasyonu ve Otomasyonu Mal Alımı

b) Miktarı

1 Kalem Mal Alımı

c) Teslim yeri:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

d) Teslim tarihi:

Sözleşmenin imzalanmasından sonra 150 gün içinde

3-Ön yeterlik değerlendirmesinin

 

a) Yapılacağı yer:

Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Öğrenci Yaşam Merkezi Binası 2.Kat  Kampus 21280 - SUR /DİYARBAKIR

b) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı adres:

Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Öğrenci Yaşam Merkezi Binası 2.Kat  Kampus 21280 - SUR /DİYARBAKIR

c) Tarihi ve saati:

08.07.2021 Saat: 14:00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

 4.1.1. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

            1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

           2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının  bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.3. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4. Adayın ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

4.1.5. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.1.6. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

Adayın alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede aday aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumlarına uygun olan belge veya belgeleri sunabilirler:

a) Aday imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

 İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

Adayın imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a)İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi.

b)İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu.

c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi.

4.1.7. 1. İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması durumunda, isteklinin iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilir. İş ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul edilir ve pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması ve diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz. Asgari iş deneyim tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur.

4.1.7. 2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya özel sektörde “Elektrik Şebeke ve Tesis İşleri (Şalt Tesisleri veya Trafo Merkezleri)’’ İşlemleri benzer iş olarak kabul edilecektir."

5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi:

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde (http://bap.dicle.edu.tr/) görülebilir.

7-Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar “Dicle Üniversitesi Yerleşkesi, Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Öğrenci Yaşam Merkezi Binası 2.Kat  Kampus 21280 - SUR /DİYARBAKIR” adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 İHALE  DÖKÜMANLARI


EK DOSYALAR:
  1. İdari Dokümanlar ve Teknik Şartnameler.rar
  2. Projeler ve Metraj Listesi.rar

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__