Önemli Duyuru Detay
DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 4 KISIM MAL ALIMI İHALESİ ÖN YETERLİK İLANI Tüm Önemli Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 30-04-2021 Son Geçerlilik Saati 22:40
Tarih 10-03-2021 Ekleyen BAP Yetkilisi Leyla ARTUK
Duyuru Detayı

ÖN YETERLİK İLANI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4 Kısım Mal Alımı ( Birinci Grup: Mandibula Fraktürlerinin Tedavilerinde İnternal Fiksasyon Yöntemleri İle Minimal İnvaziv Cerrahi Yöntemlerin Kıyaslanması projesi, İkinci Grup: Tip 2 Diabetik Ve Nondiabetik Hastalarda Uygulanan Tek Diş İmplantların Çevresindeki Marjinal Kemik Kaybının Klinik Ve Radyolojik Olarak Kıyaslanması projesi, Üçüncü Grup: Alveolar yarık hacminin üç boyutlu dijital görüntüleme programı ile ölçülmesi projesi ve Dördüncü Grup: Farklı Yöntemlerle Yapılan Ortodontik Model Analizlerinin Karşılaştırılması projesi), 2003/6554 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararname eki 19. maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası:

2021/117552

1-İdarenin

 

a) Adresi:

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Satın Alma Birimi Dekanlık Bölümü 1. Kat Kampus 21280 SUR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası:

Telefon:0 412 241 10 17

Fax: 0 412 248 81 00

c) Elektronik posta adresi:

dissatinalma@dicle.edu.tr

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):

http://bap.dicle.edu.tr/

Doç. Dr. Utku Nezih YILMAZ 

Telefon: 0 412 241 10 17  Dahili: 3357

2-Ön yeterlik konusu malın

 4 Grup Mal Alımı

a) Niteliği, türü ve miktarı:

4 Grup Mal Alımı

Birinci Grup:  Üç kısım mal ve malzeme alımı

a)      Birinci Kısım: Elli kalem ilaç ve serum alımı

b)      İkinci Kısım: Yirmisekiz kalem demirbaş alımı

c)      Üçüncü Kısım: Oniki kalem cihaz alımı

İkinci Grup:  Üç kısım mal ve malzeme alımı

a)    Birinci Kısım: Beş kalem mal ve malzeme alımı

b)   İkinci Kısım: Altı kalem mal ve malzeme alımı

c)    Üçüncü Kısım: Altı kalem mal ve malzeme alımı

Üçüncü Grup: On üç kalemmal ve malzeme alımı

Dördüncü Grup: Bir kalemBilgisayar Destekli Kablolu Ağız İçi Tarama Cihaz alımı

b) Teslim yeri:

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

c) Teslim tarihi:

Sözleşmenin imzalanmasından sonra 60 gün içinde

3-Ön yeterlik değerlendirmesinin

 

a) Yapılacağı yer:

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Konferans       

Salonu Kampus 21280 SUR/DİYARBAKIR

b) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı adres:

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Satın Alma Birimi Dekanlık Bölümü 1. Kat Kampus 21280 SUR/DİYARBAKIR

c) Tarihi ve saati:

06.04.2021 Salı günü saat: 10:30

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

4.1.1. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

            1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

            2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının  bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.3. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4. Adayın ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

4.1.5. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.1.6. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

Adayın alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede aday aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumlarına uygun olan belge veya belgeleri sunabilirler:

a) Aday imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

 İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

Adayın imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a)İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi.

b)İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu.

c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi.

5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi:

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde (http://bap.dicle.edu.tr/) görülebilir.

7-Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar “Dicle Üniversitesi Yerleşkesi, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Satın Alma Birimi Dekanlık Bölümü 1. Kat Kampus 21280 SUR/DİYARBAKIR” adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 İHALE  DÖKÜMANLARI


EK DOSYALAR:
 1. 1. Grup Teknik Şartname.docx
 2. 2. Grup Teknik Şartname.docx
 3. 3. Grup Teknik Şartname.docx
 4. 4. Grup Teknik Şartname.docx
 5. Başvuru Mektubu.docx
 6. Belli-İstekliler-Ön-Yeterlik-Şartnamesi.docx
 7. İş Ortaklığı Beyannamesi.docx

 • __short_title__ __title__
 • __title__
 • __title__
 • __count__